A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

I

Impresszum:
A kiadvány megjelentetőiről információt közlő rész. Tartalmazza a legfontosabb adatokat a szerzőről, szerkesztőről, kiadóról, a terjesztőről illetve a nyomtatást végző nyomdáról, stb. Minden nyomdai anyag törvény által kötelezően előírt része. (1986. évi ILtörvény a sajtóról 16.§)

 

Imprimatura:
Az utolsó tördelt korrektúra levonaton, (esetleg külön lapon) a megrendelő (vagy az arra általa felhatalmazott személy) kézjegyével és nyomható (imprimatur) megjegyzéssel engedélyt ad a nyomtatásra.

 

Irkafűzés:
Az összehordott és félbehajtott íveket drótkapoccsal fűzik össze. Brossúrák, kis terjedelmű kiadványok kötészeti módszere.

 

ISBN szám:
(International Standard Book Number) a könyv egyedi azonosítására szolgáló, nemzetközi szabványnak megfelelő azonosító szám. A szerepeltetése a könyvben kötelező. A számot az Országos Széchenyi Könyvtár ISBN Irodájától a kiadó köteles megkérni. (használatának részletes szabályai megtalálhatóak az MSZ-ISO 2108 és a MSZ-ISO 3297 sz. szabványleírásokban)

 

ISSN szám:
(International Standard Serial Number) A sorozatok esetén (könyvsorozat, folyóirat, egyéb periodikák) használt azonosító szám. A szerepeltetése a könyvben (sorozat esetén) az ISBN számmal együtt történik. A számot az Országos Széchenyi Könyvtár ISSN Irodájától a kiadó köteles megkérni.

 

Impresszum (kolofon)
A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzoi jog, a kiadó és a nyomda fobb adatait tartalmazza.

 

Imprimatúra
Nyomás engedélyezése, jóváhagyása; Végső levonat a kinyomtatott anyagról

 

Inzert
A könyvhöz tartozó, de kötészetileg önálló melléklet

 

IRIS-proof
Az adathordozóról készített színes próbanyomat közelítoen mutatja a színeket, a nyomtatásnál nem tekintheto mérvadónak. Más néven digitális proof.

 

Irkafuzés
A kiadvány gerincén elhelyezett két vagy több kapocs, amely a kiadvány összefogását szolgálja. Minimálisan 8 oldalas, legfeljebb - a papír vastagságától függoen - 80-112 oldalas munkáknál alkalmazható

 

ISBN szám
Könyvek nemzetközi (UNESCO) 10 számjegyu azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) kell kérni a 224-3753 telefonszámon. A könyvnek általában az impresszum (kolofon) oldalán szokás elhelyezni.

 

ISSN szám
Idoszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi (UNESCO) 8 számjegyu azonosító száma. Az ISBN számhoz hasonlóan, csak a 224-3754 telefonszámon lehet igényelni.

 

Ív
1 ív papír = 16 oldal (meghajtva)

Íves nyomás
Ívre vágott papírra történo nyomtatás

 

Ideogramma
a jelképes gondolatírás, a fogalomirás írásjegye (kép,szirnbolikus jel) nem hangot, hanem fogalmat, szót vagy egész gondolatot jelöl (pl. a kínai, a japán írás). A jelek alkalmazása már általános megegyezés szerinti, egyezményes jelek.

 

Időosztásos feldolgozás
time-sharing feldolgozás, részidős feldolgozás ~ során egy számitógéprendszert több végberendezés szimultán használja. Célja az, hogy csökkentsük a probléma definiálásátóla számítógépen való megoldásáig szükséges átfutási időt, és gondoskodjunk a gazdaságosságról a számítórendszer optimális kihasználásával, ill. a költségek megosztásával. A rendszernek két fő feladatot kell megoldania: biztosítania kell a felhasználókkal való megfelelő kommunikációt, meg kell oldania, végre kell hajtania a felhasználók programjait.

 

Ifjúsági könyv
kifejezetten ifjúsági és gyermekkorosztályok számára megjelentetett mű.

 

Ikerkirakó
tekercsnyomógépek egyik kirakóműtípusa. Két nyomott papírpálya esetén a feldolgozás az egymás alatt elhelyezkedő hajtogatókirakó művekkel egymástól függetlenül elvégezhető, de lehetőség van közös kirakásra is.

 

Ikersoröntés
a linoszedőgép maximális szélességénél (28 ciceró) szélesebb sorok szedése nem felezett szélességű szedéssel, pl. 36 ciceróra 13+17, majd 17+13 ciceró.

 

Ikertáblázat
a táblázatok egyik szedési módja. A sűrű vonalakból álló táblázatok szedésénél alkalmazzák. Az eljárás megkönnyiti, lényegesen leegyszerűsiti a szedő munkáját. Ikertáblázat szedésekor a szedő külön szedésformát készít a táblázat fejének, a fejlezáró léniának és a függőlegesen futó léniáknak. Ezt nevezik táblának. Külön formában szedi a vízszintesen futó léniákat (haránt vagy kver). Ezeket majd nyomtatáskor egymásra nyomják.

 

Illeszkedés
többszínnyomtatásnál a színek pontos egymásra vagy egymás mellé nyomtatása.

 

Illeszkedési rendszer
íves nyomógépeken a nyomóforma és a nyomandó ív viszonylagos helyzetét, egymáshoz képesti beállításukat az ~ , ill. annak pontos beállítása határozza meg. Ez a rendszer szavatolja azt, hogy minden egyes iven a nyomat képe mindig azonos,meghatározott és előre beállított helyre kerüljön. Az illesztés rendszerint három ponton történik: kettő az ív alsó szélén (alsó illeszték), egy az oldalán (oldalmérték).

 

Illeszték
íves nyomógépeken a nyomandó ív és a nyomóforma kölcsönös helyzetét meghatározó elemek megnevezése. Feladatuk nyomtatás elött a nyomandó ívet a formához képest adott, elöre beállított helyzetbe hozni. alapilleszték; oldalilleszték.

 

Illesztőcsap
ülesztőszeg illesztölyukakkal ellátott filmeket, szerelő-fóliákat, ofszetlemezeket ~ segítségével lehet pontos illeszkedésbe hozni. Filmek illesztésénél 5,5 mm a szabványos átmérö, fúrt lyukaknál 2mm.

 

Illesztőcsapos szerelés
az ofszetforma-készítésnél illesztőjelek helyett illesztőlyukakat és illesztócsapokat használnak. Eszközei film-és lemezlyukasztó készülék, precíziós fúrókészülék, valamint illesztőcsapok. Filmek lyukasztásánál az illesztöcsapok szabványos átmérője 5,5 mm. Fúrókészülékkel fúrt lyukak átmérője rendszerint 2 mm. Az illesztölyukakba méretüknek és alakjuknak megfelelö illesztőcsapok helyezhetök. Ezáltal a fényképészeti filmek (színkivonatok, maszkok stb.), a szerelöfóliák és a szerelendő filmek, valamint a szerelékek és az ofszetlemezek század milliméteres pontossággal illeszthetők, ill. a nyomólemezek a lemezhengeren illesztékhelyesen rögzíthetők.

 

Illesztőjel
passzer,passzer jel íves és tekercsnyomógépeken a nyomtatási folyamat pontosságát, többszínes nyomatoknál az egyes szí-nek egymásranyomtatását segítő jel, amelyet a késztermékröl levágnak. Íves nyomtatásnál kereszt alakú, tekercsnyomásnál 1 mm széles, 10 mm hosszú csik, amelyet fotoelektronikus úton tapogatnak le.

 

Illusztráció
az ~ a tipográfia egyik építőeleme. Mérete, vonal- és foltritmusa a szöveg szerkezetével együtt alkotja a nyomtatvány tipográfiai képét. Funkciója az irodalom szöveges közlés útján nyújtott mondanivalójának vizuálisan érzékelhető művészi tartalommal, esztétikai élménnyel való gazdagítása.

 

Impresszum
(nyomdajelzés) a nyomtatványt készitő nyomda nevét, telephelyét, a kiadvány munkaszámát (esetleg rendszerezési számát) tartalmazza. Elhelyezhető a kolofonban az adatlapon vagy különállóan a könyv utolsó vagy utolsó előtti üres lapján, a tükör alsó részén.

 

Imprimatúra
az utolsó tördelt szerzői korrektúra, amelyen a kiadó (megrendelő) engedélyt ad a nyomtatásra. A kéziszedőterem az ~ ban jelölt hibák javitása után a forrnát és az ~ t átadja a nyomtatást végző üzemrésznek. Az ~ javítása után már csak a nyomda és a kiadó hivatalos megbízottjainak jelenlétében szabad változtatni.

 

Indikátorok
olyan szerves vegyületek, amelyek az oldat pH-értékét színváltoztatással jelzik. Az ~ oldatával átitatott szűrőpapír az ~ papír, ami oldatok hidrogénion-töménységének közelítő meghatározását teszi lehetővé.

 

Indukciós periódus
az előhívás indulási szakasza, amely az elsö képnyomok megjelenéséig tart. Az ezüst-halogenidek redukcióját az ~ alatt még nem észleljük. A jelenség oka az érzékenységi gócok felületén kialakult negatív töltésű potenciálgát.

 

Információ
az adatok általános megjelölése az adatfeldolgozásban. Az ~ k és az adatok fogalmát gyakran azonos jelentésűnek fogadják el. Olykor azonban ~ n egy logikailag zárt egységet értünk, és magasabb rendűnek tekintjük, mint az adatokat, amelyekből összetevődik. Mindkét esetben a következő, az adatfeldolgozásban használatos nagyobb logikai egység a tétel, amely több - t fog össze. Az ~ az adatfeldolgozás és az információelmélet értelmezése szerint egyaránt, egy információhordozóból (jelentéshordozóból) és egy mellérendelt jelentésből (~ ból) álló egység. Az információhordozó lehet adathordozó (adatfeldolgozás esetében), lehet azonban pl. egy impulzussorozat is az adatátvitel esetében.

 

Infraszárító
a nyomdafesték rögzítését, száradását meggyorsító berendezés, amelyet íves gépeken a kirakómű elé építenek. Az infrasugarakat kibocsátó fényforrás alatt egyenként haladnak az ívek. A szárítás oly módon történik, hogy a sugarak egy része - amely a besugárzás fontos részét képezi - elnyelődik, meggyorsítva a száradási folyamatot.

 

Infravörös sugárzás
IR-sugárzás a látható sugárzásnál nagyobb, de kb. 1 mm-nél kisebb hullámhosszúságú monokromatikus összetevőkből álló sugárzás

 

Inhibitorok
(katalizátormérgek) olyan anyagok, amelyeknek kis mennyisége a katalizátor hatását megszünteti, a katalizátorral állandó vegyületté egyesülve. Polimerizációs folyamatoknál az iniciátor hatását gátolják.

 

Iniciálé kiemelt
díszes kezdőbetű fejezetek kezdetén vagy a fejezeten belül megkülönböztetett szakaszok kezdetén. A középkori kéziratos könyvekböl származik. Alkalmazták egyszerűbb vagy díszesebb kivitelben, különböző ornamensekkel, miniatúrákkal kapcsolva. Ma főleg szerényebb formáját, a szövegbetű valamely nagyobb fokozatának a fejezetkezdő oldal első sorához való illesztését alkalmazzák.

 

Inkatron berendezés
az angol CROSFIELD cég által kidolgozott berendezés, amely a nyomott ív tetszés szerinti helyét ellenőrzi, és az íves ofszetgépek egyenletes festékezését szabályozza.

 

Inkex
az ofszet gumikendő tisztítására alkalmas folyadék.

 

Inkoherens
koherens.

 

In originali
(latin; eredetiben) azt jelenti, hogy szedni valamit, pl. kéziratot a maga eredeti helyesírásával. A kéziraton általában bekarikázott SIC kifejezéssel jelölik (azt jelenti, hogy így)

 

Input beadás
bemenet.

 

Interface
csatlakozópont.

 

Interfész
a csatlakozópont kifejezés angol megfelelőjének néha használt, a kiejtés szerinti írásmódja. -csatlakozópont.

 

Intermittencia
effektus eltérés a fényérzékeny rétegek fénymennyiség összegző törvényeitől. Abban áll, hogy nem ugyanazt a feketedést kapjuk, ha ugyanazt a fénymennyiséget egyszer folyamatosan, másszor szaggatottan sugározzuk a rétegre. A szaggatott megvilágtás okozta feketedés azon két folytonos megvilágítás által okozott feketedés közé esik, amelynél az egyiket az eredeti fényerösséggel a megvilágítási szakaszok összegéig terjedő ideig, a másikat megfelelően kisebb fényerősséggel a sötét és világos szakaszok együttes idejének megfelelő ideig világítjuk meg. Bizonyos frekvencia felett intermittencia nem jelentkezik, pl. röntgensugarak esetében nem észlelhető.

 

Intertype
1913-ban Scudder által feltalált sorszedőgép, amely néhány kisebb eltéréssel a Linotype mása.

 

Ionok
(görög; ion = vándorló) egyszeres vagy többszörös pozitív vagy negatív elektromos töltésü atomok vagy atomcsoportok. Egyenfeszültség hatására az oldatban levö ~ (a mindenkor ellentétes töltésű) elektródok felé vándorolnak. A katód felé haladó pozitív töltésű ~ at kationoknak, az anód felé haladó negatív töltésü ~ at anionoknak nevezzük.

 

Iparművészet
a művészeti ágak egyike, amelynek körébe a művészi igénnyel megformált tárgyak és az ipari technika igénybevételével készített műtárgyak tartoznak.

 

Írásjelek
az ~ a mondatok szerkezetét áttekinthetőbbé teszik, a szóelválasztást vagy összekötést, a közbeszúrást, ill. az olvasás tagolását, hanghordozását, szüneteit jelzik. Az ~ a következök: pont, vessző, kötőjel (diviz), kettöspont, pontosvessző, felkiáltójel, kérdőjel, hiányjel (aposztróf ), idézőjel vagy dettójel, mínusz (gondolatjel), csillag, kereszt, zárójel (klammer), szakaszjel (paragrafusjel).

 

Írásmagasság
a nyomóelemek rögzített magassága, amely általában62 2/3 pont (23,56 mm).

 

Írisznyomtatás
olyan színnyomó eljárás, amikor több színt nyomtatnak egyszerre, ezek a színek egymással fokozatosan egybeolvadva jelentkeznek a nyomathordozón.

 

Íriszrekesz
a fényképező objektíveken átmenő sugárnyalábok nyílásszögének folyamatos változtatásához alkalmazott rekesz.

 

Irkafüzés
drótfűzés.

 

Irodai sokszorosítás
reprográfia.

 

Irodai sokszorosítóberendezések
az információk gyors, gazdaságos sokszorosítását lehetővé tevő, kis helyigényű berendezések. A többnyire ofszet elven működő berendezések rendszerint technológiailag egyszerűbb nyomtatási munkák elkészítésére alkalmasak. Jellegzetességeik: kevesebb hengerből álló festékezőmű, különleges nedvesitési rendszer, egyszerübb berakószerkezet (pl. stencil, xerox, hőmásoló).

 

Írodalomjegyzék
bibliográfia a könyv témájával foglalkozó kiadványok felsorolásával a további irodalmi tájékozódást segíti. -könyv szerkezeti tagolása.

 

Íróhenger
az elektronikus színkivonat-készítő berendezésnek az a hengere, amelyre azt a fényképészeti anyagot helyezik, amelyre a színkivonat megvilágitását végzik.

 

Írópapírok
e gyűjtőfogalomba tartoznak azok a papírok, amelyeket a különböző irodai, hivatali célokra, továbbá a magánéletben írásra használnak. Ebből a széles körből adódik, hogy anyagösszetételük sokrétű, általában enyvezettek, simítottak. Az írópapírokkal szem beni követelmény a jó íróképesség, radírozhatóság és a szép egyenletes átnézet.

 

Ismeretterjesztő könyv
a tudományok eredményeit közérthetö elöadásmódban feldolgozó és ismertető mű.

 

ISO kék-reflektanciatényező
fehérség.

 

Isteni arány
arányszabály.

 

Ívátadó rendszerek
többszínnyomó-műves gépeken a nyomómű kialakítástól függően biztosítják a következő nyomóműbe történő ív továbbítást.

A dobos ívátadás típusai:

- az ellennyomóhenger és az átadódob azonos átmérőjű;
- az ellennyomóhenger és az átadódob átmérőviszonya 1:2,1:3;
- a dobhengerek átmérője különböző.

A láncos ívátadás típusai:

- szakaszos láncos ívfogósoros megoldás, amely átveszi az ívet az ellennyomóhengertől és a következő ellennyomóhenger ívfogósorának adja át.
- Folyamatos láncos ívfogósoros megoldás, ahol egyszeri ívmegfogással történik az ív átvezetése az egész nyomógépen (és a nyomóműveken) keresztül.

 

Ívbeosztás
a filmszerelési munka ~ készítésével a filmszerelő asztalon kezdődik. Az ívbeosztás tartalmazza mindazokat a vonalakat, segédvonalakat, amelyek a másolás, a nyomtatás és a kötészeti feldolgozás műveleteihez szükségesek. Szükség van olyan segédvonalakra is, mint pl. könyvív esetén a tükör és a margóviszonyok, doboz esetén a hajtogatási vonalak stb. Az ~ nak több nevezetes vonala van. A szerelés és a másolás műveletenél való betartásuk az ofszetnyomógép zavartalan beigazítása érdekében fontos feltétel. A nevezetes vonalak: a nyomáskezdet vonala, az ívfogóhoz szükséges papírszél, a beigazítójel távolsága, a középjel, vágójel, hajtogatási jel és a húzójel.

 

Ívduplázás
kettőzés.

 

Íves kirakó
(tekercs) tekercsnyomógépekhez kapcsolható berendezés, amely a nyomtatott papírpályát ívekre vágja fel, és egymásra helyezve belölük ívoszlopot képez.

 

Íves nyomógép
meghatározott méretű és minőségű íves kiszerelésű nyomathordozók nyomtatására kifejlesztett nyomógépek gyűjtőneve. Vannak íves magas-, ofszet- és mélynyomógéptipusok.

 

Íves ofszetgép
ofszetnyomógépek egyik fő csoportja, amellyel íves kiszerelésü nyomathordozók nyomtatása történik. Osztályozható a formátum, a nyomómű szerkezete, a színek száma stb. alapján.

 

Ívfogó
a papír megfogását és rögzítését végző szerkezeti elem, rugózott vagy merev kivitelben készül. Alkalmazzák nyomóhengereken, ívátadódobokon, láncos továbbítóknál, berakómüveknél.

 

Ívfordító szerkezet
elő-hátoldalt nyomó íves (ofszet-) gépek szerkezeti eleme (leggyakrabban fordítódob), amely a nyomandó ívet az előoldal nyomtatása után megfordítja, és igy lehetővé válik a hátoldal kinyomtatása is.

 

Ívillesztés
íves nyomógépen a papírív alsó illesztékhez és oldalmértékhez ütköztetése nyomtatás előtt.

 

Ívjelző
norma

 

Ívkettözés érzékelő
a berakómű üzembiztos működését biztosító berendezés, amely ellenőrzi a nyomásra kerülő ívek egyenkénti adagolását a nyomóműbe. Két vagy több ív nyomóműbe való továbbítását meggátolja, leállítva a berakóművet és kikapcsolva a nyomást. Müködési elve lehet mechanikus, elektromechanikus és elektromos, ill. kombinált. Általában az ív vastagsága szerint szabályoz. ívkimaradás íves nyomógépen a nyomandó íveket a berakómű meghatározott ütemben átlapoltan vagy átlapolás nélkül juttatja a nyomóműbe. Ha ez a folyamat valamilyen okból kifolyólag megszakad, ivkimaradás jön létre, amelyet a nyomógépen elhelyezett biztonsági rendszer érzékel és leállítja a berakóművet, ill. leveszi a nyomast.

 

Ívkiütés
kiütés.

 

Ívkiütőgép
helytelenül stószológép nyomdaipari segédberendezés. Csomagban levő ivek fellazításával és rázásával egymáshoz illeszti az íveket.

 

Ívkötegpréselés
könyvívek hajtogatás utáni préselése és kötegelése.

 

Ívlámpa
szénelektródok között keletkező ivfénnyel működő fényforrás. Ma már kevésbé használják. Előnyei közé sorolható viszonylag nagy fényintenzitása és aránylag jó színösszetétele. Hátrányai: a nagy áramfogyasztás, a hálózati feszültség ingadozására erősen változó a fényintenzitása, amely egyben színösszetétel-változást is okoz. Égéstermékeivel szennyezi a helyiség levegőjét, hamuja rárakódik az optikára, tükörre vagy a másolókeret üvegére.

 

Ívlassítás
az illesztékekkel történő érintkezés előtt, az ívek sebességének lassítása annak érdekében, hogy a berakásra kerülő ívek ne pattanjanak vissza az alsó illesztékekről. ^ t egyes gépek kirakóművénél is alkalmaznak.

 

Ívlazítás
egyrnáson fekvő papírívek szétválasztása levegőbefújással.

 

Ívleválasztás
a berakóművek működésének egyik munkafázisa. Az ívoszlopokról egy ívet kell leválasztani, majd a leválasztott ívet hosszabb oldalával a berakási irányra merőlegesen (ferdeség nélkül), folyamatosan, egyenletes vagy változó sebességgel továbbítani. Az ~ történhet súrlódás vagy vákuumelv alkalmazásával. Utóbbi lehet első - i megoldás (sorszívós rendszerek), ill. hátsó ~ (spiess rendszerek).

 

Ívleválasztó kefe
a berakómű kiegészítö elemeinek csoportjába tatozik. Feladata, hogy megakadályozza a kettő vagy több ív leválasztását. A szivókorongok által megemelt ív hátsó éle érintkezve elhalad az ~ előtt, amely az esetlegesen összeragadt íveket leválasztja a felső továbbítandó ívtől.

 

Ívlevezetés
a leválasztott ív eljuttatása a berakóasztaltól az illesztésig.

 

Ívlevezető szalag
íves nyomógép ívlevezető asztala köré, hengerekre feszített végtelenitett szalag, amelynek funkciója az ívlevezető rendszerrel együttesen a berakómű által adagolt iveket az elöívfogóig (illesztékekig) továbbítani ívnyomógép íves nyomógép.

 

Ívnyomó rotációs gép
a nyomómű geometriai és szerkezeti kialakítására utaló nyomógépek elnevezése, a nyomtatási technológiától függetlenül. A nyomóművet alkotó hengerek forgó mozgást végeznek. Mindhárom alapvető nyomtatási technológia megvalósíthatóekkel.

 

Ívoszlopállítás
beigazításkor az ívoszlop oldalirányú elmozdulása a berakóasztal elmozdításának segítségével.

 

Ívoszlopemelés
nyomtatás közben folyamatos a berakóasztal automatikus emelése a papír fogyásának függvényében.

 

Ívoszlopérzékelő
feladata íves nyomógépeken az ívberakás során az ívoszlop felső szintjének érzékelése, ill. a működtető mechanizmus segítségével az asztalemelés szakaszos mozgásának - emelkedésének- vezérlése, az ívek fogyásának függvényében. Spiess rendszerű berakóműveken ezt a szerepet a kalapács látja el.

 

Ívrázógép
ívkiütőgép.

 

Ívszámlálás
ívszámlálógép.

 

Ívszámlálógép
az ivoszlopban egymáson elhelyezkedő ivek számának a meghatározása az ívszámlálás. Régebben - főleg nagyobb formátumú ívek esetén - ez a munka időigényes kézi művelet volt. Napjainkban már gépesített az ívszámlálás. Az ~ meghatározott ív leszámolása után egy-egy jelet tesz az ívoszlopba. A gép változtatható sebességgel működtethető.

 

Ívtartó
asztal íves nyomógépeken a berakómű és a kirakómű szerkezeti egységét képezi. Feladata az azonos méretű és pontosan egymásra helyezett ívek tartása. A berakómű ~ a szakaszosan emelkedik a gépbe adagolt ívek által okozott ívmagasság-eltérés kiegyenlítésére, hogy a felső ívek azonos magassági szinten helyezkedjenek el a berakás pillanatában. A kirakórnű ~ a szakaszosan süllyed a nyomtatott ívek számának növekedésével.

 

Ívterjedelem
a könyvtestet alkotó hajtogatott ívek száma, nem azonos a könyvterjedelernmel.

 

Ívvágógép
egykéses kötészeti darabológép.

 

Ívezetési hibák
a papír helytelen továbbításából, futásából adódó hibák (pl. ferdén megy be az ív, tépődik az ív széle stb.).

 

IWT (Immer Wiederholen Tastatur)
ismételten visszatérő szövegrészek, pl. nehéz műszaki vagy kémiai fogalmak, vagy parancsok kódolása.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek