A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

R

Ragasztókötés:
A könyvtest oldalainak valamilyen ragasztási eljárással a könyvfedélhez való rögzítése.

 

Rácsrabontás, raszter (screen, halftone):
Árnyalatos képek nyomtatását lehetővé tevő módszer: szabályos távolságokban el­helyezkedő különböző méretű pontok, amelyek elég sűrűek és aprók ahhoz, hogy becsapják a szemünket, ugyanis a pont­halmazban az egyes pontokat nem látjuk, s így a halmaz folytonos árnyalatnak tűnik.

A rácssűrűség mértéke nálunk vonal/cm, angol nyelvterületen lpi (vonal/hüvelyk); azt fejezi ki, hogy cm-enként (hüvelykenként) hány pontot, sötét foltot számolhatunk meg. Mindig a pontok elhelyezkedésének irányában kell számolni, tehát pl.: 450-os rácson nem vízszintesen, hanem 450-an. (ujabb módszer a krirtályrács.) Az eddig elmondottak nem érvényesek a mélynyomtatásra, csak a magas-, ofszet­- és szitanyomásra.
A mélynyomórács nem pontokból, hanem parányi négyzetekből áll, amelyeknek a mérete egyforma; e négyzetek bemarási mélysége különbözik, s így a papírnak különböző mennyiségű festéket adnak át, az árnyalatoknak megfelelően. A rácsmélynyomásnak az is sajátossága, hogy - zemben a többi nyomdai eljárással - nemcsak az árnyalatos képeket, hanem mindent: a vonalas ábrákat, de még a betűket, léniákat is rácsra kell bontani.

 

Retusálás:
Képjavítás, képtisztítás. Alapjában a képeredeti ( papírkép, diakép, vagy scannelt grafika ) sérüléseinek, színhibáinak kijavítása, de a képekkel való manipulációra is alkkalmazzák, megváltoztattva annak valódiformáját.

 

Ragasztókötés
Puhafedelu könyveknél alkalmazott kötési eljárás

 

Ragasztott melléklet
A kötött könyveknél meghatározott helyre (ívek vagy lapok közé) ragasztott egy lapos vagy egy ívegységnyi melléklet.

 

Raklappántolás
A raklapra rakott nyomdai egységcsomagok pántolása muanyag vagy fémszalaggal.

 

Raszter
Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál a képfelbontás egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.

 

RGB-színek
Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlő arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes képernyőkön ezeket a színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.

 

Riccelés
Öntapadó címke olyan körülvágása, amely a címke hordozóját nem éri el. Ricceléssel érhető el, hogy a címkék a hordozó papírról egyenként leszedhetők legyenek.

 

Rácsállandó
az autotípiai rácsrendszer szabályosságára a ~, vagy a gyakorlatban elterjedtebben használt rácssűrűség jellemző. A ~t két szomszédos autotípiai elem közötti távolsággal, a rácssűrűséget az 1 cm-re eső autotípiai elemek számával adják meg ahol A a rácsállandó, [um, K a rácssűrűség, elem/cm. A ~ gyakorlatban alkalmazott tartománya, színes képek reprodukálásánál általában: 100-200 um.

 

Rácsállás
a színbontott rácsfelvételeknél, valamint a rácsmásolatok előállításánál szükséges művelet a moaré csökkentése érdekében. A fotomechanikus eljárásoknál leggyakrabban a következő elforgatási szögeket alkalmazzák:

sárga 0°,
bíbor -15°
cián +15,
fekete 45°

A lézeres levilágítású elektronikus rácsbontásnál alkalmazott elforgatási szögek:

sárga 0°
bíbor -18,44°
cián +18,44°
fekete 45°.

 

Rácscsésze
a mélynyomóhenger felületébe mélyített (maratott, vésett) csésze alakú nyomóelem, amelyet szabályos rendszert (rács-rendszert) alkotó falak (stégek) vesznek körül. A stégek biztosítják a festéklehúzó kés felfekvését.

 

Rácsfelvétel
a rácsfelvétel-készítés, rácsrabontás, olyan fotomechanikai eljárás, amelyben az eredeti kép valódi árnyalatait alakítják át kicsi pontokból álló nem valódi, hanem ún. autotípiai árnyalatokká. Hagyományos rácsozási eljárásoknál az árnyalatos eredeti és a fényérzékeny felvételi anyag között elhelyezkedő autotípiai rács (üveg vagy érintkező) a folyamatos árnyalatokat módosítja, és alakítja át diszkrét (különálló) nyomható rácselemekké. Reprodukciós technikában a rács az az eszköz, amely a fényérzékeny rétegen a tárgyoldalról jövő fényenergia nyomóelemekre bontását végzi. A legkorszerűbb eljárásoknál (elektronikus színbontás) a rácsozást is már elektronikus úton végzik. A képi információnak megfelelően számítógép vezérli a lézerlevilágítófejet a rácspont nagyságának, alakjának és elhelyezkedésének megfelelően.

 

Rácsfrekvencia
a ~ a klisévésőgép vésőtűjét vezérlő elektromos impulzus egyik összetevője (a képáram mellett ). A ~t multivibrátorral állítják elő. Rezgésszáma és a jel alakja a rácssűrűségtől és a rácspont alakjától függ. Kapcsolási elemek segítségével a követelményeknek rnegfelelő háromszög jelet hoznak létre, amelyet a képjellel modulálnak. A vésőáram hozza létre a vésés irányú rezgést. A vésési irányra merőleges, a rácssűrűségnek megfelelő előtolást mechanikusan oldják meg. rácsmásolatmásolóberendezésben az érintkezőrácson és árnyalatos negatívon keresztül készített, pontokra bontott fényképészeti film. A - csak kismértékben gyengíthető.

 

Rácsmélynyomtatás
az ún. hagyományos mélynyomtatás Klic Károly találmánya. Eljárásának lényege, hogy a képátvitelhez pig-entpapírt használt, a nyomóelemek kialakításához találmányát, a mélynyomórácsot alkalmazta. A nyomtatást egy Foster-féle mélynyomógépen végezte a korabeli textilnyomtatás alapelvei szerint. rácspont érintkezőráccsal, autotípiai üvegráccsal vagy lézeres levilágítással előállított pont, nyomóelem, amelyek méretei az árnyalati értéknek megfelelöen különböző nagyságúak.

 

Rácsponttorzulás
1. A nyomdaipari reprodukciós folyamat egyes átviteli lépéseinél bekövetkező nyomóelemméret-változás.
2. Nyomóforma-készítésnél az alávilágítás miatt pozitív rnásoló eljárásnál pontcsökkenés, negatív működésű másoló eljárásnál pontnövekedés következik be.
3. A nyomtatásnál a festék terülése miatt pontnövekedés következik be a nyomóformához viszonyítva. A ~ okat a rácsbontásnál előre figyelembe kell venni.

 

Rácsprogram
az elektronikus rácsbontású színkivonatkészítő beendezéseknél alkalmazott utasításcsomag, lyukszalagon kódolt formában, a levilágító hat lézersugár működésére vonatkozóan. A ~ ban kerül meghatározásra a levilágítandó pontok alakja, rnérete és elforgatási szöge, figyelembe véve meghatározott technológiai és nyomástechnikai követelményeket.

 

Rácsrabontás
árnyalatos kép nyomóelemekre bontása érintkező-rács, üvegrács alkalmazásával vagy elektronikus rácsozással.

 

Rácstávolság
a reprodukciós berendezésekben használt autotípiai üvegrács a ragasztás sikja és a fényérzékeny felvételi anyag között mért távolság. Pontos meghatározására az autotípiai arányszabály ad útmutatást, amely által meghatározott ~ betartása a másolás-technikailag megkövetelt pontminőséget biztositja.

 

Radiometria
sugárzásmérés a ~ a sugárzást jellemző mennyiségek energetikai egységekben való mérése.

 

Ráfolás
üres vagy hiányos betűszekrények betűvel való ellátása. Ezt a munkát a depozitőr végzi a szedőteremből a csoportvezető által leadott megrendelés alapján.

 

Ragasztás
két azonos vagy különböző összetételű szilárd anyag felülete között szilárd kötés kialakítása egy harmadik anyag, a ragasztóanyag segítségével. A folyamat legfontosabb műveletszakaszai: a ragasztandó felületek előkészítése, a ragasztóanyag előkészítése, a ragasztóanyag felhordása a ragasztandó felületre, a felületek illesztése, majd a ragasztott darabok rögzítése, végül a kötési idő alatt a kötési feltételek biztosítása.

 

Ragasztóanyagok
olyan szerkezeti anyagok, arnelyek felületi tapadás, adhézió és belső szilárdság, kohézió révén szilárd testek összeerősítésére képesek anélkül, hogy a testek szerkezete jelentősen megváltozna. A ~ anyagi tulajdonságaik és feldolgozási hőmérsékletük szerint csoportosíthatók.

 

Ragasztófelhordás
a ragasztandó anyag felületén meghatározott vastagságú, egyenletes ragasztóréteg kialakítása. E munkafolyamatot meghatározzák a ragasztóanyag fizikai-kémiai tulajdonságai és a ragasztandó felület alakja, mérete, anyaga.

 

Ragasztófólia
önálló ragasztófilm vagy különböző hordozóanyagú egy vagy mindkét oldalon ragasztóréteggel bevont szalag. Leggyakrabban felhasznált hordozóanyagok a különféle papírok, textíliák, alumínium- és műanyag fóliák.

 

Ragasztók csoportosítása
a ragasztóanyagok különböző szempontok alapján foglalhatók rendszerbe. Legáltalánosabb csoportosítás a következő: eredetük, megjelenési formájuk, alapanyaguk kémiai felépítése, megkötésük módja és felhasználási céljuk szerint. Eredetük szerint megkülönböztetünk természetes (növényi, állati és ásványi) és szintetikus eredetű ragasztókat, amelyek lehetnek elasztomerek, hőre keményedő és hőre lágyuló anyagok. Megjelenésük szerint a ragasztók különböző viszkozitású folyadékok, oldatok vagy diszperz rendszerek, továbbá paszta alakú készítmények, ill. szilárd anyagok. A ragasztóanyagok sokféleségét legjobban alapanyaguk kémiai összetétele szemlélteti, amely szerint lehetnek szervetlen anyagok, pl. szilikátok, foszfátok, oxidok, szerves anyagok: fehérjék, olajok, szénhidrátok stb. és szintetikus anyagok: poliolefinek, poliészterek, poliéterek, poliakrilátok stb., ill. ezek származékai. Megkötésük módja szerint megkülönböztetünk fizikai, pl. oldószerpárolgás és kémiai úton polimerizációs folyamatokon keresztül kötö ragasztókat. Felhasználási céljuk szerint a ragasztók lehetnek fa-, papír-, műanyag-, férn-, üveg- stb. ragasztók. ragasztókefe tekercsnyomógépek automata tekercsváltó berendezésének szerkezeti eleme, amely a futó papírszalagot a ragasztóval ellátott új papirtekercshez nyomja.

 

Ragasztókötés
ragasztással való könyvtestkészítési eljárás. ragasztószalag egy vagy mindkét oldalán ragasztóval bevont papír-, textil- vagy műanyag szalag. A ragasztórétegnek a szalag hátoldalához való tapadása, ez utóbbi szilikonozásával megakadályozható.

 

Ragasztott kötések vizsgálata
a vizsgálatok alapja az, hogy a ragasztással összekötött testeket szétválasztjuk oldószer-, hő- vagy mechanikus hatással. Roncsolásmentes kötésvizsgálatokat végezhetünk hallható és ultrahangtartományba eső rezgéshullámok segitségével. A ragasztott kötések szilárdságát közvetlen, pontos meghatározás útján roncsolásos vizsgálattal végezhetjük. Alkalmazásával különböző jellegű; nyíró, húzó, lefejtő, nyomó, csavaró, hajlítható, tehát statikus, ill. dinamikus igénybevétellel szakadásig terhelik a ragasztott kötést.

 

Ráhúzás
töredékív ráhelyezése a megfelelő hajtogatott ívre kívülről.

 

Rákelcsík
mélynyomtatásnál a rákel és formahenger felülete közé kerülő szilárd részecske kicsorbítja a rákel élét, amelynek következtében a nyomaton egymással párhuzamos vékony festékcsíkok keletkeznek. A rákel oldalmozgása következtében a csíkok állandóan változtatják helyüket.

 

Rákelszög
a rákel érintkezési pontjába a hengerekhez húzott érintő és a rákel által bezárt szög, amely lehet hegyes és tompaszög. Általában a 45°-os.

 

Rákeltámasztó
mélynyomógépek festéklehúzó szerkezetének eleme, amely a festéklehúzó kés (rákel) merevségét, kisebb kihajlását lehetővé teszi. Anyaga rugalmas acéllemez, amely együttesen kerül befogásra a festéklehúzó késsel.

 

Rakodólap
szállítólap, sámli fából készült, acél- vagy falábakkal ellátott anyagok tárolására és szállítására használatos lap.

 

Ráma
zárókeret.

 

Rámolás
nyomtatás után az újra felhasználásra kerülő nemnyomó elemek visszahelyezése a megfelelő rekeszbe, méret és rendeltetés szerinti csoportosításban.

 

Ráncképződés
falcosodás ha nyomtatás alatt a papír nem simul ki megfelelően a nyomóhenger felületén, a nyomóerő következtében felületén hajtások, ráncok képzödnek. Oka a helytelen tárolás miatti hullámosodás, az erős nyomás, rossz az illeszték vagy az ívfogók beállítása, tekercsnyomtatásnál túl nagy a pályafeszültség.

 

Raszter
német eredetű szó, magyar használatban, nyomdai értelemben, a rács szóval azonosítható. Szabályos távolságban levő pontok (vagy vonalak) rendszere, ill. a pont (vagy vonalrendszer) előállítására alkalmas üveglemez vagy film. Ez utóbbit érintkezőrácsnak (ilyen a vonalraszter is), előbbit üvegrácsnak vagy autotípiai üvegrácsnak nevezik. Az egyes pontok (vonalak) mérete (kitöltése) és a rajtuk levö festék rnennyisége meghatározza egy adott szín árnyalatait; négyszínnyomó eljárásnál a nyomott képek színezetét és árnyalatait. Üvegráccsal reprodukciós fényképezőgépben dolgoznak, azt a film síkja előtt megfelelő távolságban elhelyezve.
Érintkezőráccsal ún. érintkezö másolásnál dolgoznak. Az érintkezőrácsok lehetnek ezüstképes érintkezőrácsok, bíborszínü (ún. magenta-) rácsok. Korszerű színkivonatkészítő berendezések elektronikus rácsozásra is képesek. Ilyenkor a rácspontokat lézersugár segítségével írják le. Program biztosítja a megfelelő fedettségi értékeket és a rácselforgatást.

 

Raszterlénia
törzsvastagság: 12, 16, 20, 24 pont; hosszúság: 2, 3, 4, 8,12, 16, 20, 24 ciceró. Képe l pontos finom léniákból áll. Leggyakoribb az egyenes, de előfordul hullámos vonalú formában is. Szükség esetén a vízszintes formájú 1 pontos finom léniákból is összeállítható. Olyan nyomtatványokon alkalmazzák, ahol hamisítás feltételezhető, pl. csekk, nyugta.

 

Raszterszedés
fejszedés a megszedett fejet előre megvonalazott táblázatba nyomják bele. Az ívek vonalzását acéltengelyre felfűzött alacsonyabb és magasabb karikák segítségével végzik el. A magasabb karikák festékezőművel állnak összeköttetésben, rnajd ezek a karikák a vonalozandó papíron végiggördülve az íveket megvonalozzák.

 

RCI-rendszer
a Roland gépgyár távvezérlésű rendszere, amellyel a színilleszkedés, a festékadagoló henger sebessége, valamint a szakaszonkénti festékadagolás szabályozható. Ez utóbbi speciális tolókák segitségével. Továbbfejlesztett változata a CCI-rendszer.

 

Readline
címsor vagy címszedés. Többnyire címszedő készülékeken készítik.

 

Reaktív ragasztók
olyan ragasztóanyagok, amelyek kémiai reakció (polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció vagy vulkanizálás) által köt meg. Anyagösszetételük szerint lehetnek egy- vagy több komponensű készítmények.

 

Reciprok
színhőmérséklet a színhőmérséklet fordított értéke. A ~ et reciprok megakelvinben (MK~1) szokás kifejezni. Az MK-1 egyenlő 10-6 K^-gyel. Az MK^-re korábban a mired kifejezést is használták. reflektancia a visszavert sugárzott teljesítmény vagy fényáram aránya a meghatározott feltételek között beeső sugárzott teljesítményhez vagy fényáramhoz.
Jele: q.

 

Reflexió
visszaverés.

 

Reflexiós denzitás
denzitás.

 

Reflexiós derékszögű prizma
a teljes visszaverődés jelensége alapján működő prizma, amely a fénysugarakat 90°-ban teríti el.

 

Reflexiós tényező
reflektancia.

 

Reflexmásoló eljárás
érintkező másoló eljárás mindkét oldalon nyomtatott vagy átlátszatlan eredetikről (pl. könyvekről prospektusokról stb.). Fényérzékeny rétegként keményen dolgozó filmet vagy áttetsző fotopapírt használnak, amelyet érintkezésbe hoznak a reprodukálandó eredetivel. A megvilágítás a fényérzékeny rétegen keresztül a hátoldalról történik amelyet úgy adagolnak hogy az eredeti reflektáló világos helyei hozzanak létre feketedést míg a sötét szöveg és a képhelyek ne reflektáljanak fényt és így a negatív ezen részei átlátszóak rnaradjanak. Az eljárást föleg könyvek reprodukálására valamint a gyorsmásoló eljárásoknál használják. regális

 

Regénynyomó papír
a nyomópapírcsalád fontos specifikus fajtája amely lágy rugalmas fogású egyenletesen felhős átnézetű mindig gépsima felületű papír. Famentes és félfamentes behordásban töltőanyag nélkül 60-80 g/m2 tömegben gyártják. Jól nyomtatható de nem írható papírfajta.

 

Regiszter
1. Nyomtatásnál az elő és hátoldalon egymásra nyomtatott sorok betűvonalainak pontos fedése együttállása.
2. A számítógép több bites tárolóeleme bizonyos műveletek végzésére is alkalmas (léptetés, növelés, csökkentés stb.). Az ún. pufferregiszter átmeneti tárolásra vehető igénybe.

 

Regiszterállítás
soregyenállítás.

 

Regiszterhenger
tekercsnyomógépeken az illeszkedési és a vágási pontosság beállítására szolgáló henger, amelynek elhelyezése a hajtogatóműtől - menetközben kézzel állítható vagy automatikus működésű.

 

Regisztervágás
a regiszter bevágása a könyv nyitásoldalába kézzel vagy regisztervágó géppel.

 

Regletta
szedötermi vakanyag, űrtöltő (nem írásmagas). Saját öntőüzemű, ún. Supra gépen öntött anyag. Vastagsága 4-20 pont. Hosszúsága elérheti a 100-120 cicerót, amit a kívánt méretre vágva (általában 5 cicerótól felfelé) használ fel a kéziszedő.

 

Reglettasor
gépszedéssel készült hasábok élére szedett szedésre, szedöre vonatkozó adatokat tartalmazó sor.

 

Rekesz
optikai eszközökben minden olyan átlátszatlan akadály a fénysugár útjában, amely a fénynyaláb keresztmetszetének nagyságát és alakját befolyásolja. A fényképező objektiveknél általában az objektív lencsetagjai közé építik be.

 

Rekeszelés
az objektívok szabad nyilásának olyan változtatása, amelynek hatására változik a képtérbe jutó fényáram, ezáltal a képsík megvilágítása. Az objektívek rekeszének zárásakor csökkennek egyes képalkotási hibák, egyidejűleg nő a mélységélesség és a feloldóképesség, de csökken a fényerő. A legkisebb rekesznyílások hasz-nálatakor már tapasztalható fényelhajlás jelensége, és ezzel csökken a képélesség és a kontraszt.

 

Rekeszszámozási
rendszer rekeszelésre, vagyis az objektív szabad felületének csökkentésére egységes számozási rendszert dolgoztak ki, amely minden fényképezőgépnél azonos megvilágításerősséget eredményez a képsíkban, azonos rekeszszám és fényérzékenységű film esetén. A számozási rendszer alapfeltétele, hogy a képsík megvilágítási erőssége a rekeszszám növekedésével 2:1 arányban csökkenjen, ami abban az esetben lehetséges, ha a felvevő objektív szabadfelülete 1/2-, 1/4-, 1/8-ra stb. csökkenthető. Matematikai levezetéssel bizonyitható, hogy a ([/2)" rekeszszámsorozat nullára és bármely pozitív, egész n számra eleget tesz az előbb említett követelményeknek. Tehát a fényképezőgépeknél a következő ~ t használják: számolva.

 

Remissziós tényező
fénysűrűségi tényező.

 

Reológia
a deformálható anyagok deformációjával és folyásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, ide tartoznak tehát a folyadékok folyása, kolloid nagyságrendű molekulák viszkozitási anomáliái és plaszticitása, valamint a diszperz rendszerek relaxációja és tixotrópiája. A nyomdafestékek folyási viselkedésének vizsgálata is a tárgykörébe tartozik.

 

Reprodukció
1. Írások, rajzok, festmények, fényképek, grafikák stb. másolása fényképezés útján.
2. Nyomdai úton való sokszorosítás.

 

Reprodukciós fényképezés
a nyomóforma-készítés folyamatában a másolóeredeti előállítására végzett fényképészeti tevékenységek összefoglaló megnevezése. Ide tartozik a klasszikus értelemben vett reprodukciós felvétel készítése fényképezőgéppel, de ide tartoznak a különböző fototechnikai érintkező (kontakt-) másoló eljárások, sőt tágabb értelemben az elektronikus színbontás is. A reprodukciós fényképész feladata a felvételek utókezelésének elvégzése is (gyengítés, erősítés).

 

Reprodukciós fényképezőgép
a hagyományos fényképezőgépek elvén működik, de nyomóformakészítés másolóeredetijének előállítására specializált. Nagy eredetitartója és filmtartó részegysége a sík kiterjedésű eredetik torzulásmentes reprodukálását teszik lehetővé. Kiegészítő berendezések egész sorozata teszi alkalmassá arra, hogy különböző nyomdaipari reprodukciós fényképészeti feladatokat oldhasson meg a segítségével a fényképész szakember. fényképezőgép; hídkamera; horizontális fényképezőgép; kétmunkahelyes fényképezőgép; sötétkamrás fényképezőgép; vertikális fényképezőgép.

 

Reprográfia gyűjtőfogalom
a dokurnentációs (pl. könyvtári) reprodukciós fényképészetre és a kisofszetformakészítésre vonatkozóan. A ~ ban jelentős mértékben ezüstsók nélküli fényérzékeny rétegeket használnak, ilyenek pl. a diazotípia, a termográfia, a xerográfia, de a ~ hoz sorolhatók az ezüstdiffúziós eljárások és a stencileljárás is.

 

Repülőékezet
olyan ékezetjelek, amelyek önmagukban szerepelnek a betűképhordozón és bármilyen betűvel kombinálhatók.

 

Respi rács
az autotípiai mélynyomtatásnál a képfelbontás eszköze. 'Jellegzetes kettös pontrendszerű (fő és segéd) érintkezőrács. A világos árnyalatokban a kisebb rácspontokból álló segédpontrendszer eltűnik, míg a sötét képrészekben a főrácspontokkal egyenlő árnya-latértékű nyomóelemet képeznek. A ~ csal részletgazdagabb képvisszaadás érhető el.

 

Résznyomat
skálanyomat négyszínes nyomtatvány nyomóformáiról a formákhoz tartozó megfelelő színű festékkel, külön-külön és páronként egymásra nyomtatott levonatok. Célja a nyomóformák ellenőrzése és az egyes színek pontos beállítása. rétegtelenítés ofszetlemezen a cserzett réteg enyhén savas vízzel és erős szálú kefével való eltávolítása, fordítós pozitív másolású kromátkolloid fényérzékeny rétegek alkalmazása esetén.

 

Retusálás
1. Árnyalathelyesbítő ~. A fényképészeti felvétel sötét és világos képrészein keletkezett árnyalati laposodás javítása fedettség növelése - grafitceruzával vagy festékkel.
2. Szinhelyesbítő ~ . Színkivonati felvételen a nyomófestékek feketetartalmától függő színtorzító hatásnak a színbontás során való javítása, oly módon, hogy növelik a fedettséget a színkivonati negatív színfoltjain, valamint a kivonati színből elő nem állított elsödleges keverékszínek színfoltjain.
3. A pontokra bontott autotípiai felvétel árnyalathelyesbitése a pont területének csökkentése révén.
4. Tágabb értelemben ide tartozik még a nyomóforma-készítés során a felesleges részek (pl. filmszélek, porszemcse nyomok) lefedése.

 

Retusasztal
fémből vagy fából készült, mattüveges átvilágítószekrénnyel és eredetitartóval ellátott munkaasztal.

 

Retusfesték
általában vörös színű fényt átnemeresztő festék, negatívok, pozitívok, vonalas és rácsfelvételek javításához, kompakt fedéséhez.

 

Retuslakk
szerves oldószerrel eltávolítható, a film zselatinrétegét nem sértő, jól tapadó lakk, amellyel azokat a képrészeket fedik le, amelyeket nem akarnak gyengíteni a negatív vagy pozitívfilmen.

 

Retusőr
a reprodukciós fényképezés útján elöállított filmanyag árnyalat- és színkorrekcióját végző szakmunkás.

 

Revízió
az utolsó, nyomás előtti ellenőrzés. Az imprimatúrában jelölt hibák végrehajtását, helyes kilövést, állítást, ofszetnyomtatásnál és mélynyomtatásnál a montirozás helyességét, próbanyomáskor a színhelyességet ellenőrzi a revizor.

 

Réz
Cu. vörös színű fém, jó hő- és elektromos vezető. Sűrűsége: 8,9 kg/dm3 , op. 1083°C. Felhasználják klisék,mélynyomóhengerekké-szítésére és az elektrotechnikában.

 

Rezezés
elektromosan vezetö felületeken (nerncsak fémek) rézveredék képzése galvanikusan. galvanotechnika.

 

Rezgési csíkok
a rákelkés állandó rezgése következtében a rákelkés élével párhuzamos, egymástól 1-2 mm-re levő sötétebb, világosabb festékcsíkok a nyomaton. Oka lehet a rákel helytelen szögállása, kicsi a rákel nyomása, vagy az, hogy a rákelkés túl hosszan nyúlik ki a támasztókés fölé.

 

Rézkarc
maratással kombinált kézi jellegű mélynyomóforma-készítési eljárás. A saválló alapba (viasz, aszfalt) vékony tűvel belekarcolják a rajzot, amit azután több fokozatban maratnak. A maratni nem kívánt részeket fokozatosan letakarják, a sötét részeket maratják a legtovább. A maratás befejezésével a lemezt letisztítják, majd a hiányzó részeket kézzel, karcolótűvel és vésővel pótolják. Még ma is egyik leggyakrabban alkalmazott művészi eljárás.

 

Rézmetszet
kézi jellegű mélynyomóforma-készítési eljárás, amelyet Finiguera firenzei ötvös talált fel. Részben művészi, részben nyomdai gyakorlatban (bankjegyek, bélyegek stb.) ma is alkalmazott eljárás. A rajzot előszőr átrajzolják (karcolják) a lemezre, majd ék alakú vésővel a lemez felületébe mélyítik. A különböző árnyalatokat a vonalak vastagságának, sűrűségének változtatásával állítják elő. Utolsó műveletként a véséskor keletkező fémsorjákat távolítják el poliracéllal, ill. csiszolással. A kész metszetről úgy készítenek nyomatot, hogy a vésett vonalakat festékkel bedörzsölve megtöltik, és ott a festék a lemez felületének letörlése után is megmarad. A lemezre nedves papirt helyeznek, és azt erősen rányomva a papír a mélyedésekben levő festéket kiemeli.

 

Réz-szulfát
. 5 kék szinű, áttetsző kristályos anyag. Vízben oldódik. A galvanotechnikában rézfürdők készítésére használják. Méreg!

 

Rézvéset
táblanyomáshoz használt réz nyomóforma.

 

Ritkítás
spacionálás szedési alapművelet. Végezhető kézi vagy gépi szedéssel. A szövegkiemelés egyik alapformája: a szó betűi közé azonos kizárást szednek (1,1,5,2, esetleg ennél több pontot). Folyamatos szöveg esetén a ~ mértékét a szóközöknél is alkalmazni kell. ~ nak nevezik a sorok közötti beosztás növelését is, az alapfokozatú betűk, sorok nagyobb törzsre öntését.

 

Rizsma
az ives papírból, különböző ívszámú egységeket, ~ kat, bálákat alakítanak ki a papírgyárak kiszerelőrészlegeiben. Az egy ~n belüli papír mennyiségét ívszámban vagy a ~ tömegével írják elő. A ~kat, majd a ~kból készitett bálákat csomagolják.

 

Roland Auto-Damp nedvesítőrendszer
alkoholos nedvesítőmű, programvezérlésű automatikus megoldással.

 

Rollercsík
1. Íves ofszet- és magasnyomtatás esetén a nyomógépek által okozott nyomathiba. A vezetőgörgők, a friss nyomattal érintkezve, felveszik a festéket és csíkot húznak a papíron.
2. Mélynyomtatásnál a nyomáskezdet elött, maratással vagy rollerkerékkel kiképzett, rákellel párhuzamos csík. Feladata a világos képszélek beszáradásának megakadályozása nyomás közben.

 

Ross-effektus
geometriai torzulást okozó előhivási effektus. A ~ oxidált elöhivóban a zselatin cserződése következtében jön létre. Olyan filmeknél jelentkezik, amelynél az előhívó oxidált alakja megcserzi a zselatint. A ~ eredménye a réteg zsugorodása, igy a képelemek közelebb kerülnek egymáshoz.

 

Rotációs hajtogatás
tekercsnyomógépek hajtogatóművében megvalósitható hajtogatási módozatok. Típusai a hajtogatómű szerkezeti kialakitásától függnek.

 

Rotációs lemez
a rotációs magasnyomtatás egyik nyomóformatipusa (íves sztereolemez).

 

Rotációs ofszetfesték
a siknyomó nyomdafestékeknek az a csoportja, amelyeket a nagy sebességű tekercsnyomtatáshoz használnak. Hőre száradó (heat-set) ofszetfestékek natúr, ill. mázolt felületű papírok nyomtatására.

 

Rotargó film
pigmentpapírt helyettesitő ezüstképes lehúzó- (strip) film (Agfa-Gevaert gyártmány). A ~ rnűködése a Rotofilmhez hasonló. A felső felületi védőréteg alatt két, eltérö tulajdonságú emulziós réteg van. A kékérzékeny emulzió lágy gradációjú (képmegvilágítás), míg az ortokromatikus kemény gradációjával a rácsmásolásra alkalmas. A cserző előhívóban a zselatin a megvilágított ezüst arányában cserződik. Az áthúzás után eltávolítják a poliészterhordozót és a további kidolgozás már a pigmentpapíréval azonos.

 

Rögzítéses előhívás
rögzítve hívás.

 

Rögzítő oldat
ezüstalapú fotográfiai felvételek rögzítésére használt vizes oldatok. Pl. Semleges rögzítőfürdő: nátrium-tioszulfát vizes oldalata, savas rögzítőoldat: nátrium-tioszulfát kálium-metabi-szulfittal savanyított vizes oldata.

 

Rögzítve hívás
egyfürdős kidolgozás az egyfürdős kidolgozásnál az előhívóoldat egyben a rögzítőt is tartalmazza, egy műveletben zajlik le az előhívás és a rögzítés. Az eljárás lényege, hogy erős lúgos előhívóoldatban hívjuk elő a filmet, nátrium-tioszulfát jelenlétében. Az előhívó kiegyenlítő hatású, de nem ad finom szemcsés képet. Az elöhívó redukálóhatása hamarabb fejezödik be, még mielőtt az ezüstoldó hatni kezdene.
Előnye, hogy rögzítőt is tartalmazó előhívóban sem alulhívás, sem túlhívás nem fordul elő, mert a jelenlevő nátrium-tioszulfát a túlhívást megakadályozza. Ugyanakkor az ún. fizikai paraméterek (hívási idő, hőmérséklet, mozgatás) betartása sem kíván oly nagy mértékű pontosságot, mert a hívással egyidejűleg végbemenő rögzítés ezeket is befolyásolja. Az előbbieken kívül az egyfürdős eljárás egyszerű is, a két oldat helyett egy oldatban megy végbe az elöhívás és a rögzítés. A kidolgozás hátránya, hogy finom szemcsés anyagok előhívására alkalmatlan, továbbá az, hogy nincs hatásuk a megfelelő minőségű negativ, ill. pozitív elérésére, mindig egyformán dolgozik az egyfürdős előhívó.

 

RPP rácspontvizsgáló
a másolóeredeti feketedésének és kontúrélességének ellenőrzésére alkalmas tesztfilm. A filmen az átlátszó körön belüli négyzetben különbözö vastagságú vonalak találhatók. A vastag vonal feketedése 3,3D. Ezenkívül vannak 4 \ um vonalak 19 \um-es vonalközökkel, 6 p,m-es vonalak 27 um-es vonalközökkel és 8 um-es vonalak 33 um-es vonalközökkel. A tesztfilmet rá kell helyezni a vizsgálandó rácspozitívra, rnajd mintegy 40-50-szeres nagyítású készüléken vizsgálni, a következök szerint:

1. Ha a rácspontok (föleg a tűpontok) feketedése nem éri el a 2,3D értéket, a rácspontok szürkék-e a referenciavonalakhoz képest?
2. Vizsgálható, hogy melyik vonal vastagságát közelíti meg a legjobban a rácspont udvara.
3. Vizsgálható, hogy hány százalékos kitöltési aránya van a csúcsfénypontoknak, azaz a tűpont átmérője melyik vonalközbe illik leginkább.

 

RPR pontterület-számítóléc
logarléchez hasonló segédeszköz, amelynek segítségével a telitónus és adott rácsmező denzitásának ismeretében meghatározható a rácsmező kitöltési aránya (pontterülete).

 

Ruby
betünagyság a Castor-féle amerikai pontrendszerben. Megfelel 3,5 amerikai pontnak, ami a mi pontrendszerünkben 3,285 pont.

 

Rudas felfogás
tekercsnyomógépeken alkalmazott tekercsfelfogási módozat, amikor a tekercset a tekercsen átvezetett rúd segítségével felfogják.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek